1. Algemeen
2. Gegevens
3. Doeleinden
4. Verstrekking aan derden
5. Cookies

1. Algemeen
Natuurlicht.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoons-gegevens van de gebruiker van deze website.
Natuurlicht.nl verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van Natuurlicht.nl aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

2. Gegevens
Bij en/of na bezoek van de website verzamelt Natuurlicht.nl twee soorten gegevens van de gebruiker:
Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Natuurlicht.nl website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht.
Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan Natuurlicht.nl heeft verstrekt.
Het eigendom van de door Natuurlicht.nl verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan Natuurlicht.nl verstrekt hebben. Natuurlicht.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Natuurlicht.nl deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).

3. Doeleinden
Natuurlicht.nl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over Natuurlicht.nl. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via Natuurlicht.nl met het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Natuurlicht.nl verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Natuurlicht.nl en worden aangewend om de Natuurlicht.nl website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden
Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Natuurlicht.nl geen persoonsgegevens aan derden.
Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Natuurlicht.nl namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies
Natuurlicht.nl kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Natuurlicht.nl in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de Natuurlicht.nl website, dan wel de diensten van Natuurlicht.nl.
In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Natuurlicht.nl verleent niet meer kunnen worden gebruikt.
Natuurlicht.nl wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.